Wij zijn

Mobilé Business Kringen Nederland

Eind jaren ’90 vond op verzoek van een aantal bedrijven de oprichting plaats van de eerste regionale businesskring, Kring Vuursche. Een businesskring die geen ondernemersvereniging en ook geen service-club wilde zijn, maar iets daar tussenin. Het was de bedoeling dat de businesskring een leemte zou opvullen voor regionale, niet aan een stad gebonden ondernemers. De businesskring moest daartoe tussen of in de buurt van regionale knooppunten gaan resideren. De constatering dat deze kring (Kring Vuursche) nog steeds bestaat en goed bezocht wordt geeft aan dat destijds een goede keuze is gemaakt. Door de almaar toenemende mondialisering is de behoefte aan regionale en regio overstijgende businessnetwerken alleen maar toegenomen. Inmiddels voorziet Mobilé Business Kringen Nederland in 4 regionale, over Nederland verspreide gebieden, in een ondernemersbehoefte tot “netwerken over de heg”.

Een enquête, onder de kringleden is gehouden, heeft dat nog eens bevestigd. Naar voren kwam dat er behoefte is aan steeds meer informatie-uitwisseling tussen leden over de verschillende regionale kringen heen en dat er steeds meer behoefte is aan meer landelijke contacten. Mobilé Business Kringen Nederland komt aan die nadrukkelijke wens tegemoet en zal de komende jaren het aantal kringen trachten uit te breiden. MBKN wil op die manier nog meer op de behoeften van ondernemers inspelen.

Lidmaatschap

Voor het kringlidmaatschap is een jaarlijkse retributie verschuldigd van € 636,= (2022). De retributiebijdrage neemt af naarmate men van meer kringen lid is.
Lidmaatschap van een kring geeft zonder verdere aanvullende vergoedingen recht op:

Zes kringbijeenkomsten, waaronder één gezamenlijke (inclusief uitgebreide lunch) en twee landelijke bijeenkomsten.

  • Inzage in het digitale ledenbestand (Smoelenboek) van alle kringen.
  • Twee keer per jaar de mogelijkheid om een introducé kosteloos mee te nemen.
  • Mogelijkheid tot deelname aan andere (netwerk)evenementen tegen aanvullende vergoeding.

Gedragsregels

Voor de leden van de verschillende businesskringen geldt, naast de in het maatschappelijk verkeer vigerende waarden en normen, een aantal expliciete gedragsregels.

1. De doelstelling van Mobile Business Kringen Nederland wordt onderschreven: Het opbouwen en instandhouden van een zakelijk netwerk.
2. Het is niet de bedoeling dat er tijdens de door Mobilé Business Kringen Nederland georganiseerde bijeenkomsten en evenementen directe acquisitieactiviteiten worden bedreven.
3. Kringleden bejegenen en behandelen elkaar op een integere en respectvolle manier zoals dat in het normale maatschappelijke verkeer van iedereen verwacht mag worden.
4. Voor het meenemen van een introducé‚ geldt dat deze zelf ondernemer is, dan wel een beleidsbepalende stem heeft in de organisatie die hij of zij vertegenwoordigt.
5. Het kringlid die een introducé‚ meeneemt wordt geacht naderhand de ervaringen van de introducé‚ te peilen en deze terug te koppelen aan het bestuur van de stichting Mobile.
6. De jaarlijkse retributie is bij vooruitbetaling verschuldigd.
7. Het kringlidmaatschap gaat steeds in voor een kalenderjaar en wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd, tenzij er uiterlijk 30 november van het voorafgaande jaar schriftelijk is aangegeven dat men voor het lidmaatschap bedankt.

In voorkomende gevallen is het aan het bestuur van Mobilé Business Kringen Nederland voorbehouden om daarop passend te reageren.

Martin Bourgonje

Voorzitter

Karin Michgels

Secretaris

Hella Warrink

Penningmeester

Alex Klomp

Communicatie

Frits Beunke

Voorzitter Kring Vuursche

Aansluiten bij Mobilé?

Ontdek de voordelen van Mobilé Business Kringen Nederland.

Lid worden

Nieuws en Agendapunten

Regelmatig versturen wij nieuwsbrieven naar onze leden met nieuws en nieuwe agendapunten. Op de hoogte blijven?

Op naar ons blog